plen facebook

Oferta

Przedmiotem działalności Kancelarii jest kompleksowa obsługa prawna zarówno przedsiębiorców (osób fizycznych i prawnych), jak i osób indywidualnych. Porady prawne świadczymy w zakresie prawa karnego, prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, rodzinnego (w tym rozwody, separacje) oraz  prawa pracy.

windykacja rozwody radca prawny gdańsk

PRAWO CYWILNE

Oferujemy pomoc w dochodzeniu przed sądami swoich praw i roszczeń w zakresie prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Pomocy prawnej udzielamy w następujących formach:

 • udzielanie porad i informacji prawnych;

 • sporządzanie opinii prawnych;

 • prowadzenie negocjacji w celu zakończenia sporu na etapie przedsądowym;

 • zastępstwo przed sądami;

W dochodzeniu praw i roszczeń cywilnych specjalizuje się radca prawny Kinga Pietraszewska – Mielczarek.

ODSZKODOWANIA, BŁĘDY LEKARSKIE

Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, umów oraz innych zdarzeń prawnych, w tym odszkodowania za błędy lekarskie.

W dochodzeniu praw i roszczeń cywilnych specjalizuje się radca prawny Kinga Pietraszewska– Mielczarek.

PRAWO RODZINNE, OSOBOWE

Z zakresu prawa rodzinnego oferujemy pomoc w następujących sprawach:

 • rozwody,

 • separacje,

 • podział majątku,

 • dotyczących praw rodzicielskich (np. władza rodzicielska, ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa),

 • w przedmiocie adopcji lub przysposobienia,

 • ustalania kontaktów z dziećmi,

 • alimenty,

 • w przedmiocie ubezwłasnowolnienia.

W pomocy prawnej na gruncie prawa rodzinnego  specjalizuje się radca prawny Kinga Pietraszewska-Mielczarek.

PRAWO KORPORACYJNE

W zakresie dotyczącym obsługi spółek prawa handlowego oraz innego rodzaju podmiotów gospodarczych, oferujemy pomoc przy zakładaniu, rejestracji, łączenia i przekształcania tych podmiotów, prowadząc postępowania w zakresie rejestracji spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym, w zakres czego wchodzi także pomoc w wyborze formy prawnej, doradztwo przy ustalaniu treści umów (statutów) spółek i innych podmiotów, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do KRS.

Prowadzimy również stałą obsługę korporacyjną (przygotowywanie projektów protokołów zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń przygotowywanie projektów uchwał, tworzenie sprawozdań zarządu i rady nadzorczej, przygotowywanie regulaminów zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia itp),

Obsługą kwestii korporacyjnych dotyczących spółek zajmuje radca prawny Aleksandra Nadolska.

PRAWO GOSPODARCZE

Klientom biznesowym oraz indywidualnym oferujemy pomoc prawną w obszarze problemów prawa gospodarczego, handlowego, podatkowego i finansowego oraz w obszarze prawa cywilnego.

Świadczymy zarówno stałą obsługę prawną, jak i na podstawie zlecenia do danej sprawy.

Kompleksowa obsługa prawna obejmuje:

 • opiniowanie w konkretnych sprawach;

 • bieżące konsultacje i prezentowanie stanowiska odnośnie formułowanych problemów prawnych;

 • monitoring przepisów prawnych z zakresu działalności Klienta;

 • przygotowywanie oraz opracowywanie dokumentów, umów i wewnętrznych aktów normatywnych, uwzględniających specyfikę kontrahenta;

 • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach;

 • windykacja należności.

Obsługą kwestii korporacyjnych dotyczących spółek zajmuje się radca prawny Aleksandra Nadolska.

PRAWO BANKOWE I DEWIZOWE

Z zakresu prawa bankowego i dewizowego oferujemy pomoc w:

– dochodzeniu roszczeń, u podstaw których leżą czynności bankowe sensu largo, w tym na podstawie stosunków zobowiązaniowych zawierających klauzule abuzywne,

– dochodzeniu roszczeń wynikających z operacji dewizowych, w tym operacji i kontraktów walutowych.

Sprawami z zakresu prawa bankowego i dewizowego zajmuje się radca prawny Aleksandra Nadolska.

PRAWO ADMINISTRACYJNE I PODATKOWE

Oferowana przez nas pomoc prawna dotyczy:

 • reprezentacji klientów w postępowaniach administracyjnych oraz podatkowych,

 • zastępowania klientów w postępowaniach przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym,

 • świadczenia pomocy prawnej w zakresie prawa budowlanego, w tym w przedmiocie warunków zabudowy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nadzoru budowlanego itp.,

 • reprezentacji klientów w postępowaniach egzekucyjnych w administracji,

 • doradztwa w zakresie kwestii związanych z gospodarką nieruchomościami

W dochodzeniu praw i roszczeń na drodze administracyjnej specjalizuje się adwokat Łukasz Kamiński.

WYWŁASZCZENIA

Kancelaria specjalizuje się również w prowadzeniu spraw związanych z wywłaszczaniem i zwrotem nieruchomości wywłaszczonych. Nasze działania obejmują w szczególności:

 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości,

 • regulację praw do nieruchomości oraz określanie i kierowanie roszczeń związanych z nieruchomością wywłaszczoną,

 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej, a także Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym,

 • reprezentowanie Klienta w negocjacjach dotyczących zbycia odzyskanych nieruchomości.

Sprawami z zakresu postępowania wywłaszczeniowego zajmuje się radca prawny Kinga Pietraszewska – Mielczarek.

PRAWO KARNE

W zakresie prawa karnego oferujemy kompleksową obsługę zarówno w zakresie reprezentowania pokrzywdzonych, jak i podejrzanych i oskarżonych. Pomoc rozpoczynamy już w momencie ewentualnego zatrzymania lub rozpoznawania wniosków o tymczasowe aresztowania, reprezentując klientów dalej w toku postępowania przygotowawczego, jak i sądowego – we wszystkich instancjach.

W pomocy prawnej na gruncie prawa karnego specjalizuje się adwokat Sylwester Kubat.