plen facebook

Oferta

Przedmiotem działalności Kancelarii jest kompleksowa obsługa prawna zarówno przedsiębiorców (osób fizycznych i prawnych), jak i osób indywidualnych. Porady prawne świadczymy w zakresie prawa karnego, prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, rodzinnego (w tym rozwody, separacje) oraz  prawa pracy.

windykacja rozwody radca prawny gdańsk

PRAWO CYWILNE

Oferujemy pomoc w dochodzeniu przed sądami swoich praw i roszczeń w zakresie prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Pomocy prawnej udzielamy w następujących formach:

 • udzielanie porad i informacji prawnych;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • prowadzenie negocjacji w celu zakończenia sporu na etapie przedsądowym;
 • zastępstwo przed sądami;

W dochodzeniu praw i roszczeń cywilnych specjalizuje się radca prawny Kinga Pietraszewska – Mielczarek, www.radca-gdansk.pl.

 

ODSZKODOWANIA, BŁĘDY LEKARSKIE

Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, umów oraz innych zdarzeń prawnych, w tym odszkodowania za błędy lekarskie.

W dochodzeniu praw i roszczeń cywilnych specjalizuje się radca prawny Kinga Pietraszewska– Mielczarek, www.radca-gdansk.pl.

 

PRAWO RODZINNE, OSOBOWE

Z zakresu prawa rodzinnego oferujemy pomoc w następujących sprawach:

 • rozwody,
 • separacje,
 • podział majątku,
 • dotyczących praw rodzicielskich (np. władza rodzicielska, ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa),
 • w przedmiocie adopcji lub przysposobienia,
 • ustalania kontaktów z dziećmi,
 • alimenty,
 • w przedmiocie ubezwłasnowolnienia.

W pomocy prawnej na gruncie prawa rodzinnego  specjalizuje się radca prawny Kinga Pietraszewska-Mielczarek. www.radca-gdansk.pl.

 

PRAWO KORPORACYJNE

W zakresie dotyczącym obsługi spółek prawa handlowego oraz innego rodzaju podmiotów gospodarczych, oferujemy pomoc przy zakładaniu, rejestracji, łączenia i przekształcania tych podmiotów, prowadząc postępowania w zakresie rejestracji spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym, w zakres czego wchodzi także pomoc w wyborze formy prawnej, doradztwo przy ustalaniu treści umów (statutów) spółek i innych podmiotów, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do KRS.

Prowadzimy również stałą obsługę korporacyjną (przygotowywanie projektów protokołów zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń przygotowywanie projektów uchwał, tworzenie sprawozdań zarządu i rady nadzorczej, przygotowywanie regulaminów zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia itp),

Obsługą kwestii korporacyjnych dotyczących spółek zajmuje radca prawny Kinga Pietraszewska – Mielczarek, www.radca-gdansk.pl.

 

PRAWO GOSPODARCZE

Klientom biznesowym oraz indywidualnym oferujemy pomoc prawną w obszarze problemów prawa gospodarczego, handlowego, podatkowego i finansowego oraz w obszarze prawa cywilnego.

Świadczymy zarówno stałą obsługę prawną, jak i na podstawie zlecenia do danej sprawy.

Kompleksowa obsługa prawna obejmuje:

 • opiniowanie w konkretnych sprawach;
 • bieżące konsultacje i prezentowanie stanowiska odnośnie formułowanych problemów prawnych;
 • monitoring przepisów prawnych z zakresu działalności Klienta;
 • przygotowywanie oraz opracowywanie dokumentów, umów i wewnętrznych aktów normatywnych, uwzględniających specyfikę kontrahenta;
 • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach;
 • windykacja należności.

Obsługą kwestii korporacyjnych dotyczących spółek zajmuje się radca prawny Kinga Pietraszewska – Mielczarek , www.radca-gdansk.pl

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE I PODATKOWE

Oferowana przez nas pomoc prawna dotyczy:

 • reprezentacji klientów w postępowaniach administracyjnych oraz podatkowych,
 • zastępowania klientów w postępowaniach przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • świadczenia pomocy prawnej w zakresie prawa budowlanego, w tym w przedmiocie warunków zabudowy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nadzoru budowlanego itp.,
 • reprezentacji klientów w postępowaniach egzekucyjnych w administracji,
 • doradztwa w zakresie kwestii związanych z gospodarką nieruchomościami

W dochodzeniu praw i roszczeń na drodze administracyjnej specjalizuje się adwokat Bartosz Sawicki, www.kancelariasawicki.pl

 

WYWŁASZCZENIA

Kancelaria specjalizuje się również w prowadzeniu spraw związanych z wywłaszczaniem i zwrotem nieruchomości wywłaszczonych. Nasze działania obejmują w szczególności:

 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości,
 • regulację praw do nieruchomości oraz określanie i kierowanie roszczeń związanych z nieruchomością wywłaszczoną,
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej, a także Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • reprezentowanie Klienta w negocjacjach dotyczących zbycia odzyskanych nieruchomości.

Sprawami z zakresu postępowania wywłaszczeniowego zajmuje się radca prawny Kinga Pietraszewska – Mielczarek, www.radca-gdansk.pl

 

PRAWO KARNE

W zakresie prawa karnego oferujemy kompleksową obsługę zarówno w zakresie reprezentowania pokrzywdzonych, jak i podejrzanych i oskarżonych. Pomoc rozpoczynamy już w momencie ewentualnego zatrzymania lub rozpoznawania wniosków o tymczasowe aresztowania, reprezentując klientów dalej w toku postępowania przygotowawczego, jak i sądowego – we wszystkich instancjach.

W pomocy prawnej na gruncie prawa karnego specjalizuje się adwokat Bartosz Sawicki, www.kancelariasawicki.pl