Publikacje

dr Aleksandra Nadolska

Wykaz wybranych prac naukowych

 1. Kreatywność kontrolowana, czyli nadzór nad rynkiem finansowym na styku innowacyjności i reglamentacji państwowej po kryzysie w latach 2007 – 2009 [w:] „Gospodarka. Nowe perspektywy po kryzysie” pod red. Marcina Kalinowskiego i Michała Pronobisa, Warszawa 2010,
 2. Podejście sektorowe w strukturach europejskiego nadzoru finansowego [w:] „Europeizacja publicznego prawa gospodarczego” pod red. Hanny Gronkiewicz-Waltz i Krzysztofa Jaroszyńskiego, dostępny na stronie: http://docplayer.pl/13019828-Europeizacja-publicznego-prawa-gospodarczego.html,
 3. Model nadzoru opartego na ocenie ryzyka na przykładzie doświadczeń Financial Services Authority w ramach struktury Arrow, „Monitor Prawa Bankowego” 2011, nr 6, dostępny na stronie: www.monitorpb.pl/_dokumenty/wydania/MPB_2011_06.pdf,
 4. Nowa rola kontroli w systemie zarządzania organizacją na przykładzie analizy kompetencji Prezesa Rady Ministrów wobec Komisji Nadzoru Finansowego, „Monitor Prawa Bankowego” 2012, nr 3, dostępny na stronie: www.monitorpb.pl/_dokumenty/wydania/MPB_2012_03.pdf,
 5. Status prawny Komisji Nadzoru Finansowego [w:] „ANNALES Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H OECONOMIA” VOL. XLV.2, Lublin 2011, dostępny na stronie: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2011&tom=45&sectio=H&numer_artykulu=13&zeszyt=2,
 6. Dezintegracja nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce – konieczność czy alternatywa? [w:] „System finansowy – aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju” pod red. Marcina Kalinowskiego, Warszawa 2013, dostępny na stronie: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171279201,
 7. Lokaty terminowe – zarys problemu w świetle przepisów kodeksu cywilnego i prawa bankowego, „Monitor Prawa Bankowego” 2014, nr 01, dostępny na stronie: www.monitorpb.pl/_dokumenty/wydania/MPB_2014_01.pdf,
 8. O efektywności zintegrowanego nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce [w:] „System prawnofinansowy. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku” pod red. J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński i M. Wróblewska, Wydawnictwo CeDeWu, Gdańsk – Nynnesham – Sztokholm 2013,
 9. Stabilność finansowa jako naczelna zasada prawa rynku finansowego Unii Europejskiej (rozważania na tle najnowszego orzecznictwa TSUE i TK), „Monitor Prawa Bankowego” 2015, nr 01(50),
 10. Miejsce i rola nadzoru makroostrożnościowego w europejskim i krajowym systemie nadzoru nad rynkiem finansowym, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2014, nr 3(43)-2014, dostępny na stronie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-1c6a7672-398a-4624-84a7-9213b3ae6a9e,
 11. Nowy wymiar orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sferze prawa rynku finansowego (rozważania na przykładzie podstaw prawnych decyzji Europejskich Urzędów Nadzoru) [w:] „XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość” pod red. Z. Ofiarskiego, Szczecin 2014, dostępny na stronie: https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/692604,
 12. O charakterze prawnym decyzji Europejskich Urzędów Nadzoru – rozważania w kontekście sprawy Pringle C-370/12 oraz sprawy C-270/12, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2014, nr 1(41) 2014, dostępny na stronie: http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/D342BC2DCC14D897C1257D07003A3BD3/%24File/Strony%20od%20Zeszyty%20Prawnicze%201%202014_Nadolska.pdf,
 13. Nowa rola Europejskiego Banku Centralnego w sieci ochrony finansowej, „Bezpieczny Bank” 2014, nr 4(57), dostępny na stronie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-c3712f0d-686f-44c8-89f4-e44274da4b15,
 14. Od prawa finansowego do prawa rynku finansowego (zarys zmian), „Monitor Prawa Bankowego” 2016, nr 01(62),
 15. Europejska Unia Bankowa – początek europeizacji regulacji i nadzoru finansowego, „Monitor Prawa Bankowego” 2016, nr 10(71),
 16. Granice europeizacji regulacji i nadzoru nad rynkiem finansowym UE, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2016, nr 1(49)-2016, dostępny na stronie: http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/C363467E16F09D18C1257FD100448F94/%24File/Strony%20od%20ZP_1_2016-2_Aleksandra%20Nadolska.pdf,
 17. Wstęp do ekonomicznej analizy prawa rynku finansowego, „Zmiany na rynku finansowym w dobie kryzysu” pod red. M. Lemonnier, S. Kisiela i M. Mariańskiego, Olsztyn 2016,
 18. Zakres ochrony zbiorowego interesu konsumentów na rynku usług bankowych (rozważania na tle nowych regulacji o kontroli klauzul stosowanych we wzorcach umów) [w:] „Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych” pod red. E. Rutkowskiej-Tomaszewskiej, Warszawa 2017,
 19. Źródła regulacji i nadzoru nad bankami funkcjonującymi na rynku finansowym Unii Europejskiej – zagadnienia prawnoporównawcze w kontekście analizy trylematu finansowego, „Bezpieczny Bank” 2017, nr 1(66), dostępny na stronie: https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2017/05/BB-166.2.pdf,
 20. O dopuszczalności drogi sądowej w sprawie o zapłatę z tytułu niewypłaconej kwoty wolnych środków funduszu stabilizacyjnego z powództwa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przeciwko Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, „Bezpieczny Bank” 2017, nr 2(67), dostępny na stronie: https://www.bfg.pl/czasopismo-bezpieczny-bank/spisy-tresci-czasopisma-bezpieczny-bank/bezpieczny-bank-nr-2-67-2017/,
 21. Opłata sądowa w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2016 r., sygn. akt III CZP 59/16, „Monitor Prawa Bankowego” 2017, nr 04(77),
 22. „Bezterminowy” kredyt bankowy – interpretacja prawna umowy o kredyt na cele mieszkaniowe z odroczoną spłatą należności w ramach kontroli cywilno-sądowej, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2017, nr 2(54)-2017, dostępny na stronie: http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/0C037931B70B4CD4C125818300348C1F/%24File/Strony_od_ZP_2_2017-2_Aleksandra%20Nadolska.pdf,
 23. Faktyczna Unia Gospodarcza i Walutowa – dokąd zmierza europejska (dez)integracja poprzez prawo?, „Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance” 2017, nr 4, Vol. 15, dostępny na stronie: http://arch.wzr.pl/jmf/index.php?i=23&o=23,0,
 24. Wieloaspektowość statusu rzecznika patentowego w postępowaniu cywilnym, dostępny na stronie: http://sem.org.pl/category/trybuna/.

M O N O G R A F I E

 1. Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014,
 2. Wykład prawa rynku finansowego, pod red. A. Nadolskiej i A. Jurkowskiej-Zeidler, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017.

UDZIAŁ W INNYCH PUBLIKACJACH KSIĄŻKOWYCH

 1. Rozdział I-III i VI w części I [w:] „Prawo finansowe. Testy” pod red. P. Łukasiaka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2007,
 2. Europejski nadzór finansowy [w:] „Wielka encyklopedia prawa. Tom III – Prawo Unii Europejskiej” pod red. Z. Brodeckiego, Wyd. Fundacja Ubi societas, ibi ius, Warszawa 2014,
 3. Krajowa Administracja Skarbowa [w:] „Podstawy finansów i prawa finansowego” pod red. naukową A. Drwiłło, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018.