plen facebook

Radca prawny i adwokat

Radca prawny i adwokat to zawody zaufania publicznego. Wynika to z  charakteru i wagi spraw (życie, zdrowie, wolność, majątek), których ochrona jest przedmiotem czynności wykonywanych przez radcę prawnego bądź adwokata. Wykonując zawód radcy prawnego lub adwokata zobowiązani jesteśmy do dochowania najwyższej staranności albowiem odpowiadamy za najbardziej doniosłe interesy naszych Klientów. Powyższe zasady wcielamy w życie na każdym kroku naszej pracy. Nasi klienci oczekują, iż poziom usług  będzie spełniał najwyższe standardy,  gdyż powierzają radcy prawnemu i adwokatowi najbardziej poufne informacje na swój temat. Honoraria za prowadzenie sprawy są zawsze ustalane indywidualnie podczas spotkań. Określając wysokość wynagrodzenia bierzemy pod uwagę m.in. stopień skomplikowania sprawy i niezbędny nakład pracy profesjonalnego pełnomocnika. Przy stałej współpracy związanej z obsługą prawną przedsiębiorców proponujemy wynagrodzenie ryczałtowe (w formie regularnej opłaty abonamentowej). Wynagrodzenie według stawki godzinowej proponujemy natomiast wówczas, gdy obiektywnie niemożliwym jest (w momencie nawiązania współpracy) oszacowanie ilości czasu i zakresu przyszłych prac niezbędnych do wykonania zlecenia zgodnie z najwyższymi standardami.

Proponujemy trzy sposoby rozliczeń za świadczone usługi, w zależności od potrzeb Klienta oraz ilości i rodzaju zleconych spraw:

Wynagrodzenie godzinowe jest stosowane przede wszystkim w sprawach jednorazowych wobec Klientów niezwiązanych z Kancelarią umową stałej obsługi prawnej. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu niezbędnego na wykonanie zlecenia. Na życzenie Klienta, przyjmując zlecenie staramy się wstępnie oszacować czas, konieczny dla jego wykonania.

Wynagrodzenie ryczałtowe – wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy ustalana jest z góry. System ten stosowany jest w sprawach, w których można w przybliżeniu określić długość ich trwania i przewidywany, konieczny nakład pracy.

Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną ustalane jest w formie ryczałtu miesięcznego. Wynagrodzenie uzgadniane jest w umowie o stałą obsługę prawną z przedsiębiorcami. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od specyfiki działalności Klienta oraz Jego potrzeb, ilości, rodzaju i charakteru występujących zagadnień prawnych.

Zastępstwo procesowe
Wynagrodzenie za czynności wykonane przez Kancelarię w imieniu Klienta ustala umowa. Przy wysokości wynagrodzenia radcy prawnego lub adwokata bierzemy pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy. Podstawę ustalania opłat stanowią stawki minimalne określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. nr 490 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. nr 461 z późn. zm.).

Przy prowadzeniu spraw sądowych oprócz stałych stawek minimalnych określonych przez Ministra Sprawiedliwości dopuszczamy także możliwość ustalenia dodatkowego wynagrodzenia za pomyślny wynik sprawy (SUCCESS FEE).