Posts by r_kinga

C-260/18 K. Dziubak i J. Dziubak vs. Raiffeinsen Bank International AG, czyli (nie)przełomowy wyrok TSUE w sprawie tzw. frankowiczów

Opublikowany dnia 9 paź. 2019

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z 3 października 2019 r. (sprawa C-260/18 K. Dziubak i J. Dziubak vs. Raiffeinsen Bank International AG) orzekł, że art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG:

  1. nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, że ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy,

  2. stanowi, że skutki dla sytuacji konsumenta wynikające z unieważnienia umowy w całości, takie jak postawienie pozostałej do spłaty kwoty kredytu w stan natychmiastowej wymagalności, co może przekraczać możliwości finansowe konsumenta i z tego względu penalizuje raczej tego ostatniego niż kredytodawcę, należy oceniać w świetle okoliczności istniejących lub możliwych do przewidzenia w chwili zaistnienia sporu, ale do celów tej oceny decydująca jest wola wyrażona przez konsumenta w tym względzie,

  3. stoi na przeszkodzie wypełnieniu luk w umowie spowodowanych usunięciem z niej nieuczciwych warunków, które się w niej znajdowały, wyłącznie na podstawie przepisów krajowych o charakterze ogólnym, przewidujących, że skutki wyrażone w treści czynności prawnej są uzupełniane w szczególności przez skutki wynikające z zasad słuszności lub ustalonych zwyczajów,

  4. stoi na przeszkodzie utrzymywaniu w umowie nieuczciwych warunków, jeżeli ich usunięcie prowadziłoby do unieważnienia tej umowy w sytuacji, gdy takie unieważnienie wywołałoby niekorzystne skutki dla konsumenta, gdyby ten nie wyraził zgody na takie utrzymanie w mocy.

Przejdź do wpisu

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego – skutki wyroku TSUE z 11 września 2019 r. wydanego w sprawie C – 383/18

Opublikowany dnia 12 wrz. 2019

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z 11 września 2019 r. wydanym w sprawie C-383/18 Lexitor sp. z o.o. vs. SKOK, Santander Consumer Bank S.A. oraz mBank S.A. dokonał wykładni przepisów art. 16 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz.U.UE.L.2008.133.66 z 22 maja 2008 r.). Rozstrzygnięcie wskazuje sądom krajowym jak interpretować przepisy dotyczące konieczności zwrotu przez kredytodawcę części całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty i jak orzekać w przypadku roszczeń konsumentów.

Przejdź do wpisu

Sąd Najwyższy: klauzule indeksacyjne są abuzywne

Opublikowany dnia 9 wrz. 2019

Sąd Najwyższy w wyroku z 4 kwietnia 2019 r., sygn. akt III CSK 159/17, zważył, że „mechanizm ustalania przez bank kursów waluty, pozostawiający bankowi swobodę, jest w sposób oczywisty sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta, zaś klauzula, która nie zawiera jednoznacznej treści i przez to pozwala na pełną swobodę decyzyjną przedsiębiorcy w kwestii bardzo istotnej dla konsumenta, dotyczącej kosztów kredytu, jest klauzulą niedozwoloną”. Orzeczenie to zapadło w tzw. sprawie „frankowej” i dotyczy kredytu indeksowanego do waluty obcej. Pod pojęciem kredyt indeksowany należy rozumieć taki kredyt, w którym kwota środków pieniężnych kredytobiorcy jest wyrażona w walucie polskiej, ale zostaje udostępniona po przeliczeniu jej na walutę obcą, zaś w przypadku rat dokonuje się operacji odwrotnej – każdą ratę przelicza się z waluty obcej na walutę polską.

Przejdź do wpisu

Czy możesz stać się pełnoprawnym właścicielem rzeczy uprzednio zgubionej lub skradzionej?

Opublikowany dnia 31 sie. 2019

Zgodnie z art. 169 k.c., jeżeli osoba nieuprawniona do rozporządzenia rzeczą ruchomą zbywa rzecz i wydaje ją nabywcy, nabywca uzyskuje własność z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie, chyba że działa w złej wierze (§ 1). Jednakże gdy rzecz zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona przez właściciela zostaje zbyta przed upływem lat trzech od chwili jej zgubienia, skradzenia lub utraty, nabywca może uzyskać własność dopiero z upływem powyższego trzyletniego terminu. Ograniczenie to nie dotyczy pieniędzy i dokumentów na okaziciela ani rzeczy nabytych na urzędowej licytacji publicznej lub w toku postępowania egzekucyjnego (§ 2).

Przejdź do wpisu

Zwolnienie przedsiębiorcy od kosztów sądowych

Opublikowany dnia 26 sie. 2019

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych przysługuje nie tylko osobom fizycznym ale również osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Należy jednak pamiętać, iż przedsiębiorcy stosunkowo rzadziej będą mogli skorzystać z tej instytucji niż osoby fizyczne. Wynika to z założenia, iż przedsiębiorca jest profesjonalistą i powinien zabezpieczyć w swoim budżecie odpowiednie środki na pokrycie ewentualnych kosztów, które są z tą działalnością bezpośrednio związane.

Przejdź do wpisu