Bez kategorii

Sąd Najwyższy orzekł o aneksie do umowy kredytowej o przewalutowaniu na franki szwajcarskie – wyrok z 7 listopada 2019 roku sygn. akt IV CSK 13/19

Opublikowany dnia 14 lis. 2019

<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/business">Business photo created by freepik - www.freepik.com</a>
Business photo created by freepik – www.freepik.com

Sąd Najwyższy orzekł, że „postanowienia o przewalutowaniu kredytu złotowego we frankowy mogą być uznane za niedozwolone, jeżeli bank w całości decydował o konwersji kredytu i dacie przewalutowania, a kredytobiorcy nie negocjowali indywidualnie warunków zmian” – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Jednak skutki tego rozstrzygnięcia mają ocenić sądy, „co nie wyklucza uznania, że samo przewalutowanie było niedozwolone, ale zmiana oprocentowania – już tak”.

Przejdź do wpisu

C-260/18 K. Dziubak i J. Dziubak vs. Raiffeinsen Bank International AG, czyli (nie)przełomowy wyrok TSUE w sprawie tzw. frankowiczów

Opublikowany dnia 9 paź. 2019

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z 3 października 2019 r. (sprawa C-260/18 K. Dziubak i J. Dziubak vs. Raiffeinsen Bank International AG) orzekł, że art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG:

  1. nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, że ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy,

  2. stanowi, że skutki dla sytuacji konsumenta wynikające z unieważnienia umowy w całości, takie jak postawienie pozostałej do spłaty kwoty kredytu w stan natychmiastowej wymagalności, co może przekraczać możliwości finansowe konsumenta i z tego względu penalizuje raczej tego ostatniego niż kredytodawcę, należy oceniać w świetle okoliczności istniejących lub możliwych do przewidzenia w chwili zaistnienia sporu, ale do celów tej oceny decydująca jest wola wyrażona przez konsumenta w tym względzie,

  3. stoi na przeszkodzie wypełnieniu luk w umowie spowodowanych usunięciem z niej nieuczciwych warunków, które się w niej znajdowały, wyłącznie na podstawie przepisów krajowych o charakterze ogólnym, przewidujących, że skutki wyrażone w treści czynności prawnej są uzupełniane w szczególności przez skutki wynikające z zasad słuszności lub ustalonych zwyczajów,

  4. stoi na przeszkodzie utrzymywaniu w umowie nieuczciwych warunków, jeżeli ich usunięcie prowadziłoby do unieważnienia tej umowy w sytuacji, gdy takie unieważnienie wywołałoby niekorzystne skutki dla konsumenta, gdyby ten nie wyraził zgody na takie utrzymanie w mocy.

Przejdź do wpisu

Obowiązek alimentacyjny a niedostatek

Opublikowany dnia 1 gru. 2018

Kinga Pietraszewska-Mielczarek radca prawny

Czy sama możliwość spieniężenia części majątku i uzyskania w ten sposób środków utrzymania na dłuższy czas jest wystarczająca dla uzasadnienia tezy, że osoba dochodząca w postępowaniu sądowym alimentów nie znajduje się w niedostatku?

Przejdź do wpisu

Pozew przeciwko członkom zarządu sp. z o.o. na podstawie art. 299 k.s.h. – właściwość Sądu

Opublikowany dnia 14 lis. 2018

Skierowanie sprawy do właściwego Sądu i Wydziału z pewnością przyspieszy sprawę, unikniemy bowiem konieczności przekazania sprawy zgodnie z właściwością, co bywa czasochłonne.

Przejdź do wpisu

Registering to Practise as a Foreign Lawyer in Poland and Australia

Opublikowany dnia 5 sty. 2017

radca-prawny

FreeImages.com

Nicholas Gowland

Poland

Under the Act on the provision by foreign lawyers of legal assistance in the Republic of Poland, foreign lawyers are divided based on whether they qualified to practise in a European Union member state.

Przejdź do wpisu