Doręczenie decyzji małżonkom w postępowaniu administracyjnym

Opublikowany dnia 19 gru. 2016

doreczenie-decyzji-administracyjnej-malzonkom

FreeImages.com/Rod Kay

Kinga Pietraszewska-Mielczarek radca prawny

Zgodnie z art. 40 k.p.a. pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela temu przedstawicielowi (§ 1), jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi.

Pisma kierowane do strony winny być imienne, wymieniające stronę jako indywidualnie określonego adresata. Doręczenie pisma sądowego obojgu małżonkom jest sprzeczne z treścią art. 40 k.p.a. (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2000 r., sygn. akt II S.A./Kr 298/00, zgodnie z którym pogląd jakoby doręczenie decyzji jednemu ze współmałżonków wywierało taki sam skutek jakby doręczono go obojgu, należy uznać za błędny, bo nie znajdujący uzasadnienia w przepisach prawa; Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz., Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2003, str. 287) W przypadku przesłania w jednej kopercie, zaadresowanej na dwóch adresatów jednego egzemplarza decyzji brak jest podstaw do stwierdzenia, że jeden adresat odebrał przesyłkę dla siebie oraz dla drugiego adresata, bowiem przesyłka ta jest tylko jedna i zostaje doręczona tylko jednej osobie to jest kwitującej jej przyjęcie. Osoba ta nie ma możliwości przekazania przesyłki drugiemu adresatowi bowiem przesyłka jest jedna. Może ona co najwyżej umożliwić drugiemu adresatowi zapoznanie się z treścią decyzji. Nie sposób jednak uznać, iż jest to równoznaczne z doręczeniem decyzji drugiemu adresatowi i rozpoczęciem biegu terminu do wniesienia środka odwoławczego. Zgodnie bowiem z art. 109 § 1 k.p.a. decyzję doręcza się stronom na piśmie. Skutki materialne i procesowe decyzji związane są z faktem jej doręczenia, a nie zapoznania się z treścią doręczanej decyzji. W szczególności, należy mieć na względzie, iż zgodnie z art. 129 § 2 k.p.a. bieg terminu do wniesienia odwołania rozpoczyna się od daty doręczenia stronie decyzji.

Reasumując pisma w postępowaniu administracyjnym kierowane do strony winny być imienne, wymieniające stronę jako indywidualnie określonego adresata. Doręczenie jednego pisma w jednej kopercie obojgu małżonkom jest sprzeczne z treścią art. 40 k.p.a. i nie stanowi skutecznego doręczenia decyzji obojgu adresatom. Można uznać jedynie, iż tylko jeden z nich otrzymał decyzję. Jeżeli decyzja ta wiąże się z koniecznością uiszczenia daniny do której zapłaty małżonkowie są zobowiązani solidarni to tylko na jednym z nich będzie ciążyło to zobowiązanie, co w sytuacji gdy małżonkowie pozostają we wspólności małżeńskiej należy uznać za nieprawidłowe i winno skutkować uchyleniem tej decyzji.