Prawo administracyjne i podatkowe

W zakresie prawa administracyjnego i podatkowego zajmujemy się:

  • prowadzeniem postępowań przed organami administracji publicznej, w tym organami skarbowymi w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco,
  • prowadzeniem administracyjnego postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń, a także nakładania lub wymierzania administracyjnych kar pieniężnych lub udzielania ulg w ich wykonaniu,
  • doradztwem w zakresie kwestii związanych z gospodarką nieruchomościami,
  • reprezentowaniem przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • sporami z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa co do realizacji płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
  • sporami z Dyrekcją Lasów Państwowych w zakresie przeznaczenia gruntu leśnego na cele nieleśne,
  • sporami przeciwko Skarbowi Państwa za szkody spowodowane przy wykonywaniu władzy publicznej,
  • sprawami toczącymi się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym.