Przejęcie nieruchomości za dług

Opublikowany dnia 15 sie. 2019

Wierzyciel egzekwujący lub hipoteczny ma prawo przejąć nieruchomość za dług, dopiero po drugiej bezskutecznej licytacji. Przy czym przejęcie może nastąpić w cenie nie niższej od 2/3 sumy oszacowania. (art. 984 § 1 k.p.c.).

Wniosek o przejęcie nieruchomości należy złożyć w sądzie w ciągu dwóch tygodni od zakończenia drugiej licytacji. Jednocześnie należy wnieść rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. (art. 962 § 1 k.p.c.). Wyjątkiem jest sytuacja, jeżeli wierzycielowi przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo o ile jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jego prawem. Jeżeli zaś wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w drugim zaś wypadku do części wartości prawa niepokrytej w cenie wywołania.

We wniosku o przejęcie nieruchomości za dług, wierzyciel musi również wskazać, za jaką cenę chciałby przejąć nieruchomość. Nie ma problemu w sytuacji gdy jest jeden wierzyciel – podaje on wówczas cenę najniższą (tj. 2/3 sumy oszacowania). Natomiast w przypadku większej ilości wierzyciel chętnych do przejęcia nieruchomości za dług, pierwszeństwo przysługuje temu, który poda cenę najwyższą. Natomiast, gdy padło kilka ofert wierzyciel w tej samej wysokości, pierwszeństwo przysługuje temu wierzycielowi, którego wierzytelność jest wyższa.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie złożonego wniosku o przejęcie nieruchomości dokonuje właściwy sąd w postanowieniu o udzieleniu przybicia. Osoba, na rzecz której udzielono przybicia, jeżeli wykona warunki licytacyjne, uzyskuje prawo do przysądzenia jej własności nieruchomości, chyba że wcześniej przed uprawomocnieniem postanowienia o przybiciu, dłużnik spłaci dług lub przedstawi postanowienie o upadłości, co również wstrzymuje wszystkie czynności egzekucyjne.

Jeśli żadna z powyższych okoliczności nie nastąpi to po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu sąd wezwie nabywcę, aby złożył cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce na rachunek depozytowy sądu w terminie 2 tygodnie. Po wykonaniu tych warunków wierzyciel otrzyma z sądu postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 998 k.p.c.).

Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku we właściwym wydziale wieczystoksięgowym o wpis w księdze wieczystej nieruchomości zmiany właściciela.