Nowelizacja Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego

Opublikowany dnia 22 kwi. 2016

books-1419617-1279x852„FreeImages.com/Jean Scheijen”   Nowelizacja kodeksu cywilnego

Kinga Pietraszewska-Mielczarek Radca prawny Gdańsk

1 lipca oraz 8 września 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego. Poniżej przedstawiam wykaz najistotniejszych zmian

 

Nowy środek dowodowy

– nowelizacja wprowadza do Kodeksu cywilnego definicję dokumentu, zgodnie z którą dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Dotychczas definicję dokumentu zawierał jedynie Kodeks postępowania cywilnego, który wyróżniał dokumenty urzędowe oraz dokumenty prywatne. Żeby pismo zostało uznane za którykolwiek z rodzajów dokumentu, musiało być podpisane, chyba że przepis szczególny stanowił inaczej. Nowelizacja nie tylko nie wymaga, aby dokument opatrzony był podpisem, lecz także przewiduje, że walor dokumentu przysługiwać będzie informacji zapisanej na nośniku innym niż papier. Wystarczy, że sposób utrwalenia informacji będzie umożliwiał jej zachowanie i odtworzenie. Tym samym za dokument uznawane będą obrazy, dźwięki, wiadomości e-mail, sms czy też pliki komputerowe. Sformułowanie tak szerokiej definicji dokumentu odpowiada potrzebom praktyki. Coraz częściej np. negocjacje umów handlowych odbywają się poprzez wymianę wiadomości e-mail czy też uzgodnienia telefoniczne. Jest to nie tylko tańsze, ale także szybsze niż wymiana tradycyjnej korespondencji. Do tej pory wydruki korespondencji e-mailowej i nagrania rozmów telefonicznych mogły być wykorzystywane jedynie jako środki uprawdopodabniające fakt złożenia oświadczenia woli określonej treści, a w przypadku sporu – jako tzw. inne środki dowodowe. Zgodnie z nowymi przepisami takie wydruki czy też nagrania stanowić będą dokumenty, z tym zastrzeżeniem, iż do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.

Dołączanie odpisów z KRS

– w zakresie zmian wprowadzanych w kodeksie postępowania cywilnego warto zwrócić uwagę na zmiany dotyczące zasad wykazywania umocowania do reprezentowania podmiotów dokonujących czynności procesowych. Wykazanie umocowania dokumentem nie będzie już konieczne, m.in. jeżeli stwierdzenie umocowania przez sąd jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego sąd ma dostęp drogą elektroniczną. Nie będzie zatem potrzeby dołączania m.in. odpisów z KRS, dla wykazania umocowania.

Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym

– wprowadza się także możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym „gdy pozwany uznał powództwo lub gdy po złożeniu przez strony pism procesowych i dokumentów, w tym również po wniesieniu zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty albo sprzeciwu od wyroku zaocznego, sąd uzna − mając na względzie całokształt przytoczonych twierdzeń i zgłoszonych wniosków dowodowych − że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne”.

Doręczanie pism procesowych na adres z Ceidg

– możliwe będzie również doręczenie pism procesowych dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Ceidg,  na adres udostępniany  CEIDG, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń. Jeżeli ostatni udostępniony adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony jest uważany za adres udostępniony w CEIDG.

System teleinformatyczny

– będzie również możliwość doręczania pism procesowych drogę elektroniczną w tzw. systemie teleinformatycznym, co wymaga jednak wcześniejszego zarejestrowania się w takim systemie, utworzenia konta. Zaznaczenia wymaga, iż w przypadku wyboru doręczania pism w danej sprawie w systemie teleinformatycznym nie ma możliwości wniesienia takiego pisma w formie zwykłej (tzw. papierowej) do czasu złożenia rezygnacji z doręczania w systemie teleinformatycznym.

Postępowanie wieczystoksięgowe

– wprowadzone zostaną również zmiany w przepisach dotyczących postępowania przed sądem wieczystoksięgowym – notariusze, komornicy oraz naczelnicy urzędów skarbowych jako organy egzekucyjne będą mieli obowiązek inicjowania postępowania wieczystoksięgowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Pełna nowelizacja przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego zawarta jest w ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1311 z dnia 2015.09.07)  oraz ustawie  z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.218 z dnia 2015.02.17).