Umowy kredytowe

Reprezentujemy Klientów w sporach z udziałem banków, instytucji kredytowych i innych instytucji finansowych, których przedmiotem są rozliczenia z tytułu umów kredytu hipotecznego indeksowanego lub denominowanego do waluty obcej (CHF, EUR, etc.) oraz produktów powiązanych z takim kredytem (polisolokaty, ubezpieczenia niskiego wkładu, kredyty w rachunku ROR).

 

Obsługa tych spraw polega w szczególności na:

 • szczegółowej analizie umowy kredytowej pod kątem weryfikacji istnienia klauzul niedozwolonych (abuzywnych),
 • przygotowaniu pisemnej reklamacji,
 • wyliczeniu w złotych całkowitej wartości kapitału i odsetek wpłaconych do tej pory na rzecz ww. instytucji i porównania jej z tym, co dotychczas pobrano z tytułu istniejącego zobowiązania,
 • pomocy w polubownym (pozasądowym) rozwiązaniu sporu, co najczęściej wiąże się z opracowaniem wniosku formalnego oraz skierowaniem sprawy do rozpoznania przez Rzecznika Finansowego,
 • przeprowadzeniu postępowania przed sądem cywilnym w obu instancjach.

 

Co kredytobiorca może zyskać decydując się na zlecenie nam swojej sprawy?

 • wzruszenie klauzul abuzywnych, o ile takowe zostaną stwierdzone w umowie, co skutkuje możliwością żądania zwrotu świadczeń nienależnych pobranych na ich podstawie,
 • w zależności od rodzaju zastosowanego w umowie mechanizmu (indeksacji, denominacji, waloryzacji):
  • możliwość ustalenia, że kredyt od początku miał charakter złotowy i w złotych winien być dalej spłacany, albo
  • możliwość stwierdzenia nieważności umowy kredytu, albo
  • możliwość przyjęcia kontynuacji stosunku zobowiązaniowego, w ramach którego istnieć będzie tylko jeden właściwy kurs walutowy,
  • ew. rozliczenie spreadów walutowych,
 • pozbawienie tytułu wykonawczego (najczęściej wyroku wydanego na rzecz banku w sprawie wynikającej z wypowiedzenia umowy kredytu z racji zaprzestania jego spłacania) wykonalności, co determinuje odpadnięcie podstawy do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 • ew. wznowienie postępowania o zapłatę, zakończonego wyrokiem oddalającym powództwo konsumenta,
 • wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość z tytułu udzielonego kredytu,
 • możliwość uchylenia nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla przeciw konsumentowi (w przypadku, gdy weksel taki stanowi zabezpieczenie banku z umowy kredytu),
 • inne korzyści (w tym finansowe), związane z podważeniem istoty i celowości dodatkowych usług finansowych świadczonych na rzecz konsumenta „przy okazji” zaciągnięcia kredytu, które nie wpisują się w jego potrzeby,
 • w razie potrzeby – sporządzenie opinii eksperta (biegłego) w tej materii.

Podkreślić wypada przy tym, że każda sprawa jest inna i niepowtarzalna, dlatego w ramach udzielonej pomocy prawnej może okazać się, iż ostatecznie zaproponowane przez nas rozwiązanie sporu będzie zupełnie inne od ww.

 
Zapraszamy do umówienia spotkania, w trakcie którego dokonamy wstępnej analizy umowy kredytowej.
Zadzwoń +48 600 033 066
Napisz biuro@radca-gdansk.pl
Formularz kontaktowy: Kontakt