Polityka prywatności

CO TO SĄ DANE OSOBOWE ORAZ PRZETWARZANIE TYCH DANYCH?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą), w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną , genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Z kolei „przetwarzanie danych osobowych” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest Kinga Pietraszewska-Mielczarek prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego pod swoim imieniem i nazwiskiem z siedzibą w Gdańsku przy ul. Strzeleckiej 10/1 80-803 Gdańsk, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, numer NIP 5932190119 , REGON: 221796189

JAKIE DANE O TOBIE ZBIERAMY?

Dane zbierane podczas kontaktu przez skrzynkę mailową bądź w siedzibie Kancelarii

W trakcie kontaktu przez skrzynkę mailową zbieramy następujące dane o użytkowniku: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, e-mail, nr telefonu, opcjonalnie: NIP i nazwę oraz siedzibę firmy.

Dane zbierane w formularzu kontaktowym

Podczas składania zapytań poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej www.radca-gdansk.pl zbieramy następujące dane o użytkowniku: imię i nazwisko, adres e-mail a także numer telefonu kontaktowego, numer IP.

 W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:

– w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany i rozwiązania umowy na obsługę prawną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania umowy);

w celu komunikacji związanej z wykonywaną umową tj. świadczonymi przez nas usługami prawnymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którym jest obsługa zapytań gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy);

– w celu obsługi zapytań przez formularz kontaktowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którym jest obsługa zapytań i próśb Klienta przez formularz kontaktowy, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy);

– dla celów podatkowych i rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych);

– windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są windykacja należności na drodze polubownej oraz sądowej).

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Odbiorcami danych osobowych będą:

– organy wymiaru sprawiedliwości w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonania umowy ( podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)

– organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowiązek administratora wynikający z przepisów podatkowych (podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)

– biuro rachunkowe Beata Mayer i wspólnicy s.c. ul. Kartuska 300 H / 2 80-125 Gdańsk, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę (podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych wyżej oraz tak długo, jak długo będziesz naszym klientem. Dane Klientów przechowujemy przez 10 lat od zakończenia obsługi prawnej.

CZY MUSISZ PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług pomocy prawnej oraz udzielenie odpowiedzi na Twoje pytania.

JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC ADMINISTRATORA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH?

Twoje prawa wynikają z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i dokładamy wszelkiej staranności, aby zagwarantować spełnienie wszystkich uprawnienia, które Ci przysługują tj. prawo do:

– dostępu do treści swoich danych;

– do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

– przenoszenia swoich danych.

Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw oraz wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres e-mail: biuro@radca-gdansk.pl lub telefonicznie (+48 600 033 066 ) Ponadto podmiot danych ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres. ul. Stawki 2 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

KIEDY MOŻESZ SIĘ SPRZECIWIĆ WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przechowywane są w bazie danych, która jest zabezpieczona przed wglądem osób trzecich.

ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

W razie dodatkowych pytań odnośnie prowadzonej przez nas polityki prywatności lub w celu skorzystania z przysługujących uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych takich jak prawo do do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, przenoszenia swoich danych prosimy o kontakt pod adres e-mail: biuro@radca-gdansk.pl lub telefonicznie (+48 600 033 066 ).