Wynagrodzenie

Naszym celem jest dbałość o przejrzystość form i zasad rozrachunków dokonywanych z Klientem. W tym stanie rzeczy z najwyższą starannością dążymy do tego, aby rozliczenia z Klientem były czytelne, jasne i rzetelne. Określając wysokość wynagrodzenia bierzemy pod uwagę m.in. stopień skomplikowania sprawy i niezbędny nakład pracy. Przy stałej współpracy związanej z obsługą prawną przedsiębiorców proponujemy wynagrodzenie ryczałtowe (w formie regularnej opłaty abonamentowej). Wynagrodzenie według stawki godzinowej proponujemy natomiast wówczas, gdy obiektywnie niemożliwym jest (w momencie nawiązania współpracy) oszacowanie ilości czasu i zakresu przyszłych prac niezbędnych do wykonania zlecenia zgodnie z najwyższymi standardami.

Stosujemy trzy sposoby rozliczeń za świadczone usługi, w zależności od potrzeb Klienta oraz ilości i rodzaju zleconych spraw:

Wynagrodzenie godzinowe jest stosowane przede wszystkim w sprawach jednorazowych wobec Klientów niezwiązanych z Kancelarią umową stałej obsługi prawnej. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu niezbędnego na wykonanie zlecenia. Na życzenie Klienta, przyjmując zlecenie staramy się wstępnie oszacować czas, konieczny dla jego wykonania.

Wynagrodzenie ryczałtowe – wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy ustalana jest z góry. System ten stosowany jest w sprawach, w których można w przybliżeniu określić długość ich trwania i przewidywany, konieczny nakład pracy.

Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną ustalane jest w formie ryczałtu miesięcznego. Wynagrodzenie uzgadniane jest w umowie o stałą obsługę prawną z przedsiębiorcami. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od specyfiki działalności Klienta oraz Jego potrzeb, ilości, rodzaju i charakteru występujących zagadnień prawnych.

Zastępstwo procesowe – wynagrodzenie za czynności wykonane przez Kancelarię w imieniu Klienta ustala umowa. Podstawę ustalania opłat stanowią stawki minimalne określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. nr 490 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. nr 461 z późn. zm.).

Przy zastosowaniu stawek minimalnych ustalamy dodatkowe wynagrodzenia za pomyślny wynik sprawy (SUCCESS FEE).