Prawo bankowe

Oferujemy usługi w zakresie:

  • dochodzenia roszczeń, u podstaw których leżą czynności bankowe sensu largo,
  • spraw mających za przedmiot szeroko rozumiany obrót instrumentami finansowymi, obejmującymi analizę zakresu pojęcia instrumentów finansowych na rynku regulowanym w kontekście prawa krajowego i unijnego,
  • spraw toczących się przed Rzecznikiem Finansowym, Komisją Nadzoru Finansowego,
  • sporów z udziałem banków, instytucji kredytowych i innych instytucji finansowych, których przedmiotem są rozliczenia kredytowe (w tym rozliczenia kredytów hipotecznych indeksowanych lub denominowanych do walut obcych), zmiany oprocentowania kredytów, rozliczenia polisolokat i innych produktów bancassurance, niedozwolonych postanowień umownych.