Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego zajmujemy się w szczególności:

  • sprawami o realizację postanowień cywilnoprawnych umów nazwanych i nienazwanych, w tym: umów sprzedaży , umów zlecenia, umów najmu, umów o dzieło, umów o roboty budowlane, umów deweloperskich, umów darowizny, umów o dożywocie, umów o pracę, umów konsorcjum, umów ramowych, umów spółki, umów o członkostwo na rynku instrumentów finansowych i innych,
  • sporządzaniem i opiniowaniem umów,
  • sprawami o ubezwłasnowolnienie całkowite bądź częściowe oraz o uchylenie ubezwłasnowolnienia,
  • sprawami mającymi za przedmiot odpowiedzialność za szkodę wynikającą z umowy bądź deliktu (czynu niedozwolonego), w tym również odpowiedzialność za szkody medyczne,
  • sprawami o ochronę dóbr osobistych,
  • sprawami o ustanowienie służebności osobistej,
  • sprawami o cesję wierzytelności lub długu,
  • sprawami mającymi za przedmiot odpowiedzialność za szkodę wynikającą z umowy bądź deliktu (czynu niedozwolonego), w tym również odpowiedzialność za szkody medyczne.