Prawo gospodarcze i handlowe

Świadczymy pomoc w:

  • sprawach ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
  • sprawach korporacyjnych, obejmującą kompleksową i wieloaspektową obsługę spółek, w tym przygotowywanie projektów protokołów zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń przygotowywanie projektów uchwał, tworzenie sprawozdań zarządu i rady nadzorczej, przygotowywanie regulaminów zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia,
  • tworzeniu, organizacji, rejestracji, funkcjonowaniu, rozwiązywaniu, łączeniu, przekształcaniu i podziale spółek, przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz innych organizacji podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców,
  • sprawach ze stosunku spółki, a także sprawach przeciwko członkom zarządu za zobowiązania spółki kapitałowej w przypadku, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna,
  • sprawach o uchylenie uchwały oraz o stwierdzenie nieważności uchwały spółki, spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej.