Prawo rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego reprezentujemy Klienta w sprawach:

  • o rozwód i separację,
  • dotyczące rozliczeń majątkowych między małżonkami, a także rozliczeń majątkowych konkubinatu i związków pozamałżeńskich,
  • o alimenty i zmianę świadczenia alimentacyjnego,
  • z zakresu władzy rodzicielskiej i regulacji kontaktów z dziećmi,
  • o uzyskanie zezwolenia sądu na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
  • o ustalenie ojcostwa,
  • o przysposobienie,
  • o unieważnienie małżeństwa,
  • umów majątkowych małżeńskich.