Parę słów o pełnomocnictwie do zaciągania kredytów w SKOKach

Opublikowany dnia 30 wrz. 2015

 Bartosz Sawicki Adwokat Gdańsk

Instytucja pełnomocnictwa, wywodząca się aż z rzymskiego prawa prywatnego, od wielu setek lat stanowiła podstawowe rozwiązanie prawa cywilnego, ułatwiające zawieranie umów. Istotą pełnomocnictwa jest to, że pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz mocodawcy, czyli osoby udzielającej pełnomocnictwa. Czynność dokonana przez pełnomocnika rodzi skutki bezpośrednio dla mocodawcy.

Poprzez pełnomocnika można zawrzeć niemalże każdą umowę – w tym także umowę pożyczki lub kredytu. Udzielając jednak pełnomocnictwa do zawarcia umowy ze SKOK-iem pamiętajmy
o szczegółach, albowiem braki w pełnomocnictwie wywołać mogą nieprzewidziane komplikacje,
w tym nawet niemożność zawarcia danej umowy przez pełnomocnika. Specyfika spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych powoduje bowiem, że nawet pełnomocnictwo sporządzone przez profesjonalistę nie zawsze będzie stanowiło dostatecznego umocowania do zaciągnięcia w imieniu mocodawcy kredytu w SKOK.

Najczęściej popełnianym błędem jest wskazanie na pełnomocnictwie, że upoważnia ono do zawarcia umowy kredytu „z bankami” lub do reprezentowania „przed bankami”. Takie pełnomocnictwo nie będzie upoważniać jednak do zawarcia umowy ze spółdzielczą kasą oszczędnościowo – kredytową, która przecież bankiem nie jest. Dlatego też pamiętajmy, nawet gdy pełnomocnictwo do zawarcia umowy kredytowej sporządza notariusz, aby zwrócić uwagę, by upoważniało pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy nie tylko przed bankami, ale i przed spółdzielczymi kasami oszczędnościowo – kredytowymi lub wprost – przed Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową „Wybrzeże”.

W związku z zawarciem umowy i zaciągnięciem kredytu koniecznym nieraz jest wykonanie szeregu czynności – składania oświadczeń, wniosków, dokumentów. Warto zatem, aby poza rodzajowym czy szczegółowym upoważnieniem do zawarcia umowy, pełnomocnictwo zawierało także ogólne pełnomocnictwo do wykonywania wszelkich innych czynności mających na celu doprowadzenie do zawarcia danej umowy, w tym – co istotne – oświadczeń dotyczących członkostwa w Kasie i zakładania rachunków w SKOK.

Pamiętajmy także, że umowa kredytowa wiązać może się z koniecznością ustanowienia zabezpieczeń, które także mogą komplikować uzyskanie kredytu w związku z umową zawieraną przez pełnomocnika. W wypadku, gdy zabezpieczeniem będzie „hipoteka na nieruchomości”, koniecznym jest sporządzenie w tym zakresie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. Także uprawnienie do zabezpieczenia umowy poprzez wystawienie weksla powinno – zdaniem większości prawników – zostać choćby rodzajowo wskazane w pełnomocnictwie (np. słowami „pełnomocnictwo upoważnia do wystawiania weksli i ich poręczania”). Pełnomocnictwo do wystawienia weksli nie będzie uprawniało do tego, aby doszło do jego poręczenia za pośrednictwem pełnomocnika – i odwrotnie. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy kredytowej nie będzie uprawniało do zawarcia umowy poręczenia kredytu. Zwracajmy uwagę na najdrobniejsze szczegóły i wskazujmy je w pełnomocnictwie, aby nie pozostawiały wątpliwości.

W sytuacji, gdy pełnomocnictwo sporządzane będzie przez profesjonalistę – notariusza – naświetlmy mu wszystkie powyżej wskazane szczegóły, wskazując strony umowy, jej treść
(w szczególności czy w imieniu mocodawcy będziemy zawierali samą umowę kredytową, czy jedynie ją poręczali) oraz ewentualne formy zabezpieczenia.

adw. Bartosz Sawicki