Ustawa o efektywności energetycznej – nowy kosztowny obowiązek po stronie przedsiębiorcy

Opublikowany dnia 8 lis. 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

FreeImages.com/Tatlin

 

Z dniem 1 października 2016 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 831), zastępująca i uchylająca do tej pory obowiązującą ustawę z 15 kwietnia 2011 r. pod tym samym tytułem.

Ustawa nakłada na przedsiębiorców dodatkowy obowiązek – zgodnie z art. 36 ust. 1 „przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104-106 tej ustawy, przeprowadza co 4 lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa lub zleca jego przeprowadzenie.”. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Należy go przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc. Audyt powinien zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo, a także powinien opierać się na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Obowiązek powyższy dotyczy przedsiębiorcy, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych (dla powstania obowiązku wystarczy spełnienie jednego z kryteriów):

1) zatrudniał średniorocznie więcej niż 250 pracowników lub

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro,

za wyjątkiem takich przedsiębiorców, którzy:

1) posiadają system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub

2) posiadają system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

– jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 51 ustawy pierwszy audyt energetyczny przedsiębiorstwa należy przeprowadzić w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Wedle szacunkowych danych koszt audytu to kilkanaście – kilkadziesiąt tysięcy złotych.