Windykacja należność Część II Postępowanie nakazowe

Opublikowany dnia 12 sie. 2016

business-law-1238207-1920x1280

Windykacja należności

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje dwa rodzaje postępowań, które służą szybkiemu odzyskiwaniu niezapłaconych należności: postępowanie nakazowe i upominawcze. Decyzja sądu co do wydania nakazu zapłaty podejmowana jest na podstawie samych tylko dokumentów, a sam nakaz sąd wydaje bez przeprowadzenia rozprawy. To bardzo ogranicza czas, w jakim podjęta może być decyzja o wydaniu nakazu zapłaty, mniejsze są również koszty.

Nasza Kancelaria specjalizuje się, między innymi w dochodzeniu należności na drodze postępowania upominawczego oraz nakazowego. Otoczymy Państwa opieką na każdym etapie windykacji oraz wskażemy odpowiednią drogę sądową, bowiem każdy z trybów postępowania ma inne wymagania dotyczące koniecznych do przedstawiania dokumentów. W tym artykule przedstawimy wymagania postępowania nakazowego.

Żeby rozpocząć postępowanie nakazowe należy przede wszystkim złożyć odpowiedni pozew i załączyć do niego wymagane dokumenty potwierdzające, że dochodzona przez nas kwota jest należna nam z określonego tytułu. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje następujące tytuły należności nadające się do dochodzenia w postępowaniu nakazowym:

  • dokument urzędowy: może być to decyzja administracyjna, akt notarialny i wiele innych dokumentów wydanych prze organy administracji państwowej, samorządy pracownicze lub sądy. W razie wątpliwości, wskażemy Państwu dokładanie o jakich dokumentach mowa..
  • zaakceptowany przez dłużnika rachunek: może być to na przykład podpisana faktura VAT. Należy jednak zwrócić uwagę na wymóg akceptacji przez dłużnika. Faktura zatem musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji spółki lub osoby fizycznej, co oznacza, że nie wystarczy, żeby faktura podpisana była przez pracownika danej firmy. W razie wątpliwości nasz Radca prawny udzieli Państwu dalszych wyjaśnień.
  • pisemne uznanie przez dłużnika długu i wezwanie do zapłaty: oznacza to podpisane przez dłużnika oświadczenie, z którego wynika, że uznaje kwotę swego długu.. W przypadku przedsiębiorstw, ważnym uznaniem długu jest również podpisane przez osobę uprawnioną saldo. Po upływie określonego w wezwaniu do zapłaty terminu, można wystąpić z pozwem w postępowaniu nakazowym.
  • zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty zwrócone przez bank i niezapłacone z powodu braku środków na koncie bankowym. Uzyskanie tego dokumentu poprzedza wydanie przez dłużnika upoważnienia dla wierzyciela do wydania bankowi polecania zapłaty z rachunku dłużnika. Takie rozwiązania praktykowana są w niektórych umowach o świadczenia powtarzające się.

Opłata pozwu w postępowaniu nakazowym to 5% wartości przedmiotu sporu. Jednakże wraz z wniesieniem pozwu, powód musi uiścić jedynie 1/4 tej sumy. Reszta pobierana jest od pozwanego w razie wniesienia zarzutów.

Po wydaniu nakazu zapłaty pozwany ma dwa tygodnie na wniesienie zarzutów. Jeśli tego nie zrobi lub wniesie zarzuty nieprawidłowo, nakaz zapłaty ma skutki prawomocnego wyroku i stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej. Jeszcze jednak przed upływem dwóch tygodni, wierzyciel może na podstawie nakazu wydanego w postępowaniu nakazowym żądać zabezpieczenia kwoty, której dochodzi. Wiąże się to z wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie zabezpieczania i podlega odpowiednim opłatom. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy dłużnik może w krótkim okresie stać się niewypłacalny. Decyzja o tym, czy wystąpić z takim wnioskiem zależy jednak od wielu czynników i nasz Radca prawny udzieli Państwu porady dotyczącej dalszego postępowania.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą Kancelarią.

 

autor: Joanna Wróbel prawnik