Aktualności

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego – skutki wyroku TSUE z 11 września 2019 r. wydanego w sprawie C – 383/18

Opublikowany dnia 12 wrz. 2019

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z 11 września 2019 r. wydanym w sprawie C-383/18 Lexitor sp. z o.o. vs. SKOK, Santander Consumer Bank S.A. oraz mBank S.A. dokonał wykładni przepisów art. 16 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz.U.UE.L.2008.133.66 z 22 maja 2008 r.). Rozstrzygnięcie wskazuje sądom krajowym jak interpretować przepisy dotyczące konieczności zwrotu przez kredytodawcę części całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty i jak orzekać w przypadku roszczeń konsumentów.

Przejdź do wpisu

Sąd Najwyższy: klauzule indeksacyjne są abuzywne

Opublikowany dnia 9 wrz. 2019

Sąd Najwyższy w wyroku z 4 kwietnia 2019 r., sygn. akt III CSK 159/17, zważył, że „mechanizm ustalania przez bank kursów waluty, pozostawiający bankowi swobodę, jest w sposób oczywisty sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta, zaś klauzula, która nie zawiera jednoznacznej treści i przez to pozwala na pełną swobodę decyzyjną przedsiębiorcy w kwestii bardzo istotnej dla konsumenta, dotyczącej kosztów kredytu, jest klauzulą niedozwoloną”. Orzeczenie to zapadło w tzw. sprawie „frankowej” i dotyczy kredytu indeksowanego do waluty obcej. Pod pojęciem kredyt indeksowany należy rozumieć taki kredyt, w którym kwota środków pieniężnych kredytobiorcy jest wyrażona w walucie polskiej, ale zostaje udostępniona po przeliczeniu jej na walutę obcą, zaś w przypadku rat dokonuje się operacji odwrotnej – każdą ratę przelicza się z waluty obcej na walutę polską.

Przejdź do wpisu

Czy możesz stać się pełnoprawnym właścicielem rzeczy uprzednio zgubionej lub skradzionej?

Opublikowany dnia 31 sie. 2019

Zgodnie z art. 169 k.c., jeżeli osoba nieuprawniona do rozporządzenia rzeczą ruchomą zbywa rzecz i wydaje ją nabywcy, nabywca uzyskuje własność z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie, chyba że działa w złej wierze (§ 1). Jednakże gdy rzecz zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona przez właściciela zostaje zbyta przed upływem lat trzech od chwili jej zgubienia, skradzenia lub utraty, nabywca może uzyskać własność dopiero z upływem powyższego trzyletniego terminu. Ograniczenie to nie dotyczy pieniędzy i dokumentów na okaziciela ani rzeczy nabytych na urzędowej licytacji publicznej lub w toku postępowania egzekucyjnego (§ 2).

Przejdź do wpisu

Zwolnienie przedsiębiorcy od kosztów sądowych

Opublikowany dnia 26 sie. 2019

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych przysługuje nie tylko osobom fizycznym ale również osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Należy jednak pamiętać, iż przedsiębiorcy stosunkowo rzadziej będą mogli skorzystać z tej instytucji niż osoby fizyczne. Wynika to z założenia, iż przedsiębiorca jest profesjonalistą i powinien zabezpieczyć w swoim budżecie odpowiednie środki na pokrycie ewentualnych kosztów, które są z tą działalnością bezpośrednio związane.

Przejdź do wpisu

Kary porządkowe w kodeksie pracy

Opublikowany dnia 20 sie. 2019

Pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę porządkową, jeśli pracownik dopuścił się przewinienia, uzasadniającego taki rodzaj odpowiedzialności. Zgodnie z art. 108 kodeksu pracy powyższe kary porządkowe mogą zostać nałożone za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Z kolei za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przejdź do wpisu

Przejęcie nieruchomości za dług

Opublikowany dnia 15 sie. 2019

Wierzyciel egzekwujący lub hipoteczny ma prawo przejąć nieruchomość za dług, dopiero po drugiej bezskutecznej licytacji. Przy czym przejęcie może nastąpić w cenie nie niższej od 2/3 sumy oszacowania. (art. 984 § 1 k.p.c.).

Przejdź do wpisu