Aktualności

Pojazdy autonomiczne

Opublikowany dnia 8 Lis. 2018

22 lutego 2018 r. (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U.2018.317 ze zm.). W zakresie swojej regulacji wdraża ona dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (Dz. Urz. UE L 307 z 28.10.2014, str. 1).

Przejdź do wpisu

Kto ponosi koszt remontu tarasu, balkonu?

Opublikowany dnia 1 Lis. 2018

Do naszej Kancelarii zwrócił się Klient z zapytaniem kto winien ponieść koszt remontu tarasu, balkonu w mieszkaniu znajdującym się w kamienicy – właściciel/ lokator mieszkania czy Wspólnota Mieszkaniowa?

Przejdź do wpisu

Umowa o wykonanie robót ziemnych: umowa o dzieło czy umowa o roboty budowlane?

Opublikowany dnia 25 Paź. 2018

Sąd Okręgowy w Gdańsku przychylił się do naszej argumentacji i nie miał wątpliwości, iż w stanie faktycznym prowadzonej przez Kancelarię sprawy umowa o wykonanie robót ziemnych była umową o roboty budowlane, w skutek czego uchylił zaskarżony przez Kancelarię w imieniu Klienta wyrok Sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wcześniej Sąd Rejonowy oddalił roszczenie naszego Klienta z tytułu kar umownych, uwzględniając zgłoszony przez pozwanego zarzut przedawnienia. Sąd Rejonowy uznał, iż sporna umowa była umową o dzieło, stąd roszczenia z niej przedawniały się z upływem 2 lat, podczas gdy w umowie o roboty budowlane roszczenia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Sąd Okręgowy zajął odmienne stanowisko, oceniając iż waga przedmiotu umowy oraz zakres wzajemnych obowiązków stron stanowiły podstawowe przesłanki dla określenia charakteru prawnego umowy.

Przejdź do wpisu

Refakturowanie mediów przy najmie, a stawka podatku Vat

Opublikowany dnia 20 Paź. 2018

W jednej z prowadzonych przez Kancelarię spraw pojawił się problem opodatkowania podatkiem VAT dostawy mediów przez wynajmującego najemcom lokalu użytkowego. Zapytanie dotyczyło opłat wynikających z eksploatacji tj. za energię cieplną, dostawę wody, odbiór ścieków i wywóz nieczystości i ustalenia czy powinny one być ujmowane do podstawy opodatkowania jako składniki czynszu z tytułu usługi najmu czy w sposób odrębny od czynszu. Kluczowa dla sprawy tej pozostawała okoliczność jaką stawkę podatku od towarów i usług Wynajmujący powinien stosować do odsprzedaży (refakturowania) usług, w tym usług o charakterze powszechnym oraz różnych postaci energii (tzw. mediów), poprzez przeniesienie kosztów, które poniósł, zakupując wcześniej usługi lub energię na podmiot, który z nich później faktycznie korzystał.

Przejdź do wpisu

Program Rolnośrodowiskowy realizowany w latach 2007 – 2013

Opublikowany dnia 11 Cze. 2018

204KOEH

FreeImages.com/H. Dreyer

Aleksandra Nadolska radca prawny

Bezsporne jest, że programy rolnośrodowiskowe są 5-letnie, a w ich ramach opracowuje się wieloletnie (tj. co najmniej 2-letnie i co najwyżej 5-letnie, co wprost wynika z brzmienia § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia rolnośrodowiskowego) plany działalności rolnośrodowiskowej. I w żadnym przepisie rozporządzenia rolnośrodowiskowego, ale również w przepisach prawa UE, nie ma mowy o możliwości przedłużenia (kontynuacji) realizacji jednego programu rolnośrodowiskowego z 5 do 7 (i więcej) lat. Również w treści obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 12 października 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. z dnia 17 grudnia 2007 r.) nie ma wzmianki o tym, aby realizacja tego programu była dopuszczalna w ramach kontynuacji poprzednio obowiązującego programu (poprzedni program obowiązywał w latach 2004-2006). Możliwość taka nie jest również dopuszczalna na gruncie umowy zawieranej przez rolnika z ARiMR podczas realizacji obowiązków rolnośrodowiskowych.

Przejdź do wpisu

Dyskryminacja bezpośrednia ze względu na płeć

Opublikowany dnia 8 Cze. 2018

dyskryminacja

FreeImages.com/maurizio ongaro

Aleksandra Nadolska radca prawny

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 14 grudnia 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 187/17 na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2016 r., sygn. akt I C 206/15, zmienił w części zaskarżone rozstrzygnięcie stwierdzając, że przedstawienie w restauracji matce karmiącej piersią propozycji zajęcia innego miejsca niż wybrane przez nią jako docelowe miejsce spożywania posiłku z całą rodziną świadczy o traktowaniu jej mniej korzystnie niż innych gości tego lokalu gastronomicznego.

Przejdź do wpisu