Aktualności

Program Rolnośrodowiskowy realizowany w latach 2007 – 2013

Opublikowany dnia 11 Cze. 2018

204KOEH

FreeImages.com/H. Dreyer

Aleksandra Nadolska radca prawny

Bezsporne jest, że programy rolnośrodowiskowe są 5-letnie, a w ich ramach opracowuje się wieloletnie (tj. co najmniej 2-letnie i co najwyżej 5-letnie, co wprost wynika z brzmienia § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia rolnośrodowiskowego) plany działalności rolnośrodowiskowej. I w żadnym przepisie rozporządzenia rolnośrodowiskowego, ale również w przepisach prawa UE, nie ma mowy o możliwości przedłużenia (kontynuacji) realizacji jednego programu rolnośrodowiskowego z 5 do 7 (i więcej) lat. Również w treści obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 12 października 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. z dnia 17 grudnia 2007 r.) nie ma wzmianki o tym, aby realizacja tego programu była dopuszczalna w ramach kontynuacji poprzednio obowiązującego programu (poprzedni program obowiązywał w latach 2004-2006). Możliwość taka nie jest również dopuszczalna na gruncie umowy zawieranej przez rolnika z ARiMR podczas realizacji obowiązków rolnośrodowiskowych.

Przejdź do wpisu

Dyskryminacja bezpośrednia ze względu na płeć

Opublikowany dnia 8 Cze. 2018

dyskryminacja

FreeImages.com/maurizio ongaro

Aleksandra Nadolska radca prawny

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 14 grudnia 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 187/17 na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2016 r., sygn. akt I C 206/15, zmienił w części zaskarżone rozstrzygnięcie stwierdzając, że przedstawienie w restauracji matce karmiącej piersią propozycji zajęcia innego miejsca niż wybrane przez nią jako docelowe miejsce spożywania posiłku z całą rodziną świadczy o traktowaniu jej mniej korzystnie niż innych gości tego lokalu gastronomicznego.

Przejdź do wpisu

Odszkodowanie za nieruchomości położone w pobliżu portu lotniczego

Opublikowany dnia 2 Sty. 2018

odszkodowanie za nieruchomości przy porcie lotniczym

FreeImages.com/Emmanuel Wuyts

Aleksandra Nadolska radca prawny

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 24 listopada 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II CSK 116/16 przesądził, że szkoda po stronie właścicieli nieruchomości położonej w sąsiedztwie lotniska powinna nastąpić „w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości” (czyli w związku z wprowadzeniem tzw. strefy wewnętrznej obszaru ograniczonego użytkowania lotniska), a nie w wyniku utraty odpowiedniego roszczenia wynikającego z prawa własności, tj. roszczenia o zaprzestanie przez port lotniczy negatywnego oddziaływania na nieruchomość1.

Przejdź do wpisu

Terminy przedawnienia roszczeń o odszkodowanie

Opublikowany dnia 11 Gru. 2017

radca prawny przedawnienie roszczeń o odszkodowanie

FreeImages.com/Marcelo Gerpe

Aleksandra Nadolska radca prawny

6 października 2017 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął niezwykle istotną dla osób poszkodowanych kwestię dotyczącą terminów przedawnienia roszczeń o odszkodowanie (sygn. akt V CSK 685/16).

Przejdź do wpisu

k.s.h., a podstawowa zasada swobody przedsiębiorczości na rynku UE

Opublikowany dnia 3 Lis. 2017

Poland in European Union flag on white background

FreeImages.com/Margaret Pietkiewicz – Price

Aleksandra Nadolska radca prawny

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z dnia 25 października 2017 r. wydanym w sprawie C‑106/16 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 22 października 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 22 lutego 2016 r., w postępowaniu wszczętym przez Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o. w likwidacji, orzekł w kwestii zakresu i charakteru podstawowej zasady swobody przedsiębiorczości.

Przejdź do wpisu

Opłata za odwołanie rezerwacji lotu dla konsumenta

Opublikowany dnia 31 Sie. 2017

FreeImages.com/Kevin Turcotte

FreeImages.com/Kevin Turcotte

Aleksandra Nadolska radca prawny

Żądane przez przedsiębiorstwa lotnicze koszty odwołania rezerwacji mogą być badane z punktu widzenia ich nieuczciwego charakteru dla konsumenta – orzekł 6 lipca Trybunał Sprawiedliwości UE. Ponadto, jak wyjaśnił TSUE, poszczególne elementy składające się na ostateczną cenę, którą należy zapłacić przedsiębiorstwom lotniczym, należy wskazać odrębnie.

Przejdź do wpisu